přírodní struktury měst

Města vnímáme v kontrastu s krajinou jako různé struktury, odlišně fungující a od základu nemajíce pramálo společného. Města jsou nyní tvrdá, technologická a intenzivně využívaná, což také způsobuje jejich závislost a zranitelnost. Pokud chceme, aby naše existence ve městech a na planetě byla udržitelná v pravém slova smyslu, měli bychom se primárně podívat, jak dokonale a smysluplně funguje příroda a v ledačem se od ní inspirovat.

Continue Reading

města bez odpadu

Odpovědným a rozumně nastaveným odpadovým hospodářstvím města si můžeme zjednodušit svoz odpadu, zlevnit náklady pro občany a vyčistit veřejná prostranství od nevábných popelnic a kontejnerů. Posunout tak své město na vyšší úroveň a udělat jej krásnější a příjemnější pro život. V principu musí každý začít sám u sebe – ve své domácnosti – a město může jako další článek v řetězci jít příkladem, zajistit přívětivé podmínky a motivovat finančními pobídkami.

Continue Reading

inspirace ve fungování komunit

Na jaké struktuře a principu by mohlo fungovat menší sídlo, vesnice či komunita lidí a jakou inspiraci můžeme nalézt v naší historii? Společenství lidí musí koexistovat v souladu s přírodou a respektovat pravidla, na kterých se komunita dlouhodobě shodne. Model občiny lze v různých obměnách vysledovat ve většině zemí východní Evropy a Ruska, ale i v Indii, Jižní Americe či starověkém Egyptě a Mezopotámii. Primárně je občina určena jako nejmenší správní jednotka území, přibližně o rozsahu dnešních obcí. Analogicky se s tímto správním systémem pojí i mnoho zajímavých principů společného soužití.

Continue Reading

základní příjem vs. soběstačnost

Princip základního příjmu či negativní daně z příjmu je zkoumán a diskutován již dlouhý čas, poslední dobou se však dostává na výsluní veřejného zájmu. Příčinou je mimo jiné to, že jako vysoce vyspělá společnost jsme dozráli k myšlence, že bychom měli každému umožnit důstojný život bez ohledu na množství peněz. Nejinak se také v současnosti projevuje snaha o změnu stávajícího systému s podstatným zjednodušením, k čemuž by myšlenka základního příjmu výrazně přispěla. Došlo by ke zrušení různých sociálních dávek, důchodů a příspěvků, vymizela by související administrativa a kontrola, a pokud bychom šli dále, bylo by možné daňový systém zjednodušit na pouze jedinou daň z přidané hodnoty (dle propočtů by vycházela cca 50%). V praxi by tedy například byl zaveden základní příjem ve výši 10 000 Kč a na veškeré zakoupené zboží a služby by se vztahovala daň 50% odváděná státu. Těm, kteří kdy nahlédli do přebujelého úřednického aparátu musí být jasné, jaké zjednodušení by toto znamenalo ve světě účetnictví a finančního systému.

Continue Reading

komunitní internetová síť

Jak můžeme dosáhnout svobodného, stabilního a levného přístupu k internetu pro naše města? V prvé řadě lze převzít zodpovědnost za vybudování infrastruktury a vlastními silami se podílet na jejím udržování a rozvoji. Stejně jako byl v minulosti do vesnic a měst zaváděn elektrický proud – hlavní roli ve financování měla místní družstva, která u nás výborně fungovala za první republiky. Na podobném principu si nyní můžeme vybudovat svou vlastní síť a stát se částečně nezávislými na poskytovatelích a zprostředkovatelských firmách. V praxi se v začátku může jednat o sdružení nadšených lidí, kteří chtějí síťové připojení takové kvality, které komerční poskytovatelé nabízí za neadekvátně vysokou cenu. Komunita se spojí a společně zafinancuje základní síťové vybavení, které pravidelnými příspěvky na obnovu udržují na vysoké technické úrovni.

Continue Reading

sdílení namísto soupeření

Jako společnost a zejména nastupující generace se dostáváme do stavu, kdy opouštíme dosavadní model soupeření, soutěže a porovnávání se navzájem a nastupujeme na cestu sdílení, spolupráce a koordinace. Tvrdý mužský princip boje však stále ještě máme hluboko vetknutý v našich myslích. Hrajeme tu hru už od malička – bojujeme o svou pozici na pískovišti, ve škole nebo ve sportu – vždy chceme vyhrát na ostatními a být lepší než oni.  Přitom ale zapomínáme na druhou stranu mince – když někdo vítězí, vždy druhý prohrává.

Continue Reading

vlastnictví

Jak mohou vypadat nové udržitelné modely vlastnictví? Má být naše společná půda soukromým majetkem? Je správné, že jedna osoba či firma může vlastnit velkou část půdy a lesy na území naší obce? Nestáváme se pak rukojmím cizích záměrů v místě, které je naším domovem? Není toto globalizace dovedená do extrému, přehlížející práva lidí, kteří žijí v nejtěsnějším spojení s krajinou?

Vlastnictví v nejširším slova smyslu může být vnímáno pouze jako dočasné. Přicházíme a odcházíme z tohoto světa prostí a bez majetku.  Nemůžeme z podstaty věci nic vlastnit natrvalo. Přivlastnění má určitý smysl v rámci věcí, které byly vytvořeny úsilím a prací naší vlastní rodiny a našich předků. Vlastnictví je tak velmi úzce spojeno s péčí a správou věcí movitých i nemovitých. Protože bez péče a lásky hynou jak věci živé, tak neživé a opuštěné.

Continue Reading